1. Wstęp

1.1. Niniejszy regulamin określa: zasady przesyłanych wycen, warunki składania zamówień, składanie reklamacji, zwrot towaru oraz rezygnacji z zamówienia.

1.2. Właścicielem firmy NOR, domeny www.e-nor.pl oraz usług świadczonych w imieniu NOR, jest firma NADRUK OD RĘKI Przemysław Kuźnia z siedzibą w Olsztynie  przy ul. Boenigka 7D, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Olsztyn. NIP: 739-333-94-13 REGON: 280479899. Konto bankowe: 06 1020 3541 0000 5202 0145 9049 (Bank: PKO BP)

1.3. Informacje i opisy na stronie www.e-nor.pl,stanowią propozycje zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

1.4. Definicje:
a) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
b) NADRUK OD RĘKI – sprzedawca – Przemysław Kuźnia prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą NADRUK OD REKI NOR  z siedzibą w Olsztynie  przy ul. Boenigka 7D, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Olsztyn, NIP: 739 333 94 13 , REGON: 280479899.
c) Klient – wyłącznie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą
d) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu z e-nor.pl,
e) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), zawierana za pośrednictwem witryny internetowej w języku polskim,
f) Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a NOR,
1.5. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez e-nor.pl polegają na:
a) umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez złożenie zamówienia,
b) kontakt z e-nor.pl za pośrednictwem formularza kontaktowego,


2. Zasady przesyłania wycen

2.1. Wszystkie wyceny w imieniu firmy NOR są wysyłane wyłącznie ze skrzynek mailowy buszkens@o2.pl

2.2. NOR dokonuje całkowicie bezpłatnie wycen zamówień. Wycenia nie jest zobowiązaniem korzystania z usług firmy NOR. Nadesłana wycena ważna jest przez okres 7 dni kalendarzowych od momentu jej wysłania. Wycena nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

2.3. NOR zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany ceny realizacji danego zamówienia względem ceny podanej w wycenie. Przyczyna i zmiana ceny bedzie podawana klientowo telefonicznie bądź mailowo przed podjęciem realizacji zamówienia.

2.4. Przedstawione oferty cenowe we wiadomościach e-mail od NOR nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Przesłane wyceny mają swoją ważność przez 10 dni kalendarzowych od momentu ich wysłania.


3. Warunki składania zamówień

3.1. Klientami NOR mogą być wyłącznie osoby prawne, osoby fizyczne o ile prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej wyposażonych w zdolność do czynności prawnych.

3.2. Do realizacji zamówienia pracownik firmy NOR przystąpi wówczas gdy:
a) Klient wysyłke mailowo na adres buszkens@o2.pl  lub osobiście przekaże pełne zamówienie ze wszystkimi wytycznymi, szczegółami zamówienia (m.in. rozmiarami odziezy, wybraną odzieżą wraz z krojami, kolorystyką, powierzchnią, umiejscowieniem nadruków) oraz poprawnie przygotowanymi plikami graficznych do znakowania (w przypadku znakowania , folią flex, haftem komputerowym  konieczne są pliki graficzne zapisane wektorowo),
b) Klient płatności dokona jako przedpłata , przy odbiorze osobistym lub odbiorze paczki od doręczyciela , przy wycenie klient zostanie poinformowany o formie płatności za zamówienie. Przystąpienie do realizacji zamówienia bez spełnienia powyższych punktów jest nie możliwe.

3.3. Termin realizacji podany przy wcześniejszej wycenie będzie liczony od momentu spełnienia obu punktów w paragrafie 3.2

3.4. W przypadku wcześniejszej realizacji zamówienia Klient zostanie o tym fakcie poinformowany przez pocztę elektroniczną lub telefonicznie.

3.5. NOR nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku opóźnienie realizacji zamówienia, jeśli opóźnienie nie będzie dłuższe niż 5 dni roboczych.

3.6. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Klientowi przez NADRUK OD RĘKI w formie wiadomości e-mail.

3.7. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.6 niniejszego paragrafu.

3.8. Klientowi nie przysługuje możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia, kiedy zamówienie dotyczy znakowania.

3.9. Dostawa zamówionych towarów lub usług odbywa poprzez firmy kurierskie, będące stroną trzecią. Firma kurierska zastrzega sobie prawo dostarczenia przesyłki na trzeci dzień roboczy od momentu jej nadania przez NOR, jednak w większości przypadków przesyłki dostarczane są na drugi dzień roboczy od momentu nadania. Nie dostarczenie przesyłki przez firmę kurierską na drugi dzień roboczy od dnia nadania przesyłki, nie upoważnia Klienta do żądania odszkodowania lub składania reklamacji. W przypadku wybrania dodatkowych płatnych opcji kurierskich (dostawa do godziny 10.00, dostawa do godziny 12.00, dostawa na sobotę między godziną 10.00 a 12.00), firma kurierska zastrzega sobie prawo ich nie zrealizowania bez podawania przyczyny, zarówno przed jak i po przyjęciu dyspozycji. W przypadku nie zrealizowania dodatkowej opcji Klient ma wyłącznie prawo do zwrotu kosztów dodatkowej opcji, bez możliwości żądania odszkodowania lub składania reklamacji. Prosimy o uwzględnieniu powyższego podczas dokonywania zakupu.

3.10 W przypadku wybrania opcji „Odbiór osobisty” Klient zobowiązuje się odebrać zamawiany towar w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania potwierdzenia możliwości odebrania zamówienia (potwierdzenie wysyłane jest w formie wiadomości e-mail). Zamówienia nieodebrane w ciągu 14 dni będą utylizowane z brakiem możliwości ich odbioru.

3.11 Klient oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie oraz majątkowe do projektu graficznego/logotypu, który przekazuje NOR, celem wykonania nadruku lub haftu komputerowego. NOR nie dokonuje weryfikacji powyższego oświadczenia i przyjmuje je zawsze jako prawdziwe.

3.12 W NOR nie ma możliwości zwracania zamówionego towaru.

3.13 Firma NOR nie oferuje płatności poprzez stronę.


4. Zasady składania reklamacji

4.1. Każdemu klientowi przysługuje prawo składania reklamacji w aspekcie niepoprawnie wykonanego zamówienia w ciągu 14-stu dni od odebrania towaru. W celu złożenie reklamacji należy wysłać wiadomość e-mail na adres: buszkens@o2.pl lub wystosować odpowiednie pismo na adres korespondencyjny. W wiadomości musi znaleźć się pełny opis reklamowanego towaru wraz z dokładnym opisem czego dotyczy reklamacja.

4.2. Zamówienie może podlegać reklamacji tylko i wyłącznie jeśli odchył wielkościowy, kolorystyczny, gramatury oraz kroju odzieży będzie większy niż +/- 5%, zaś odchył umiejscowienia, dokładność odwzorowania wzoru, kolorystyczny oraz wielkościowy nadruku wykroczy poza zakres +/- 10%. Powyższe obostrzenie jest wynikłe ze skomplikowanego procesu produkcyjnego.

4.3. Odpowiedź na reklamacje Klienta zostanie wysłana w ciągu 5 dni roboczych.

4.4. O pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji będzie decydował Kierownik Działu Obsługi Klienta.

4.5 Klient ma prawo reklamować wyłącznie niepoprawnie wykonany nadruk lub uszkodzoną odzież reklamową. Część towaru, która nie posiada wad nie może zostać zwrócona.

4.6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Kierownika Działu Obsługi Klienta wykonana zostanie naprawa reklamowanego towaru, a jeśli naprawa nie będzie możliwa, warunki rekompensaty zostaną ustalone indywidualnie. (rabat lub zwrot poniesionych kosztów przez klienta).

4.7. Klientowi nie przysługuje prawo reklamowania błędnie wykonanego nadruku na odzieży w przypadku gdy zdobienie będzie wykonywane na towarze klienta. Jest to spowodowane podwyższonym ryzykiem związanym z nieznajomością materiału, na którym będzie wykonywany nadruk, co wiąże się z możliwością różnego rodzaju uszkodzeń (np. przypalenia materiału podczas wygrzewania nadruku w prasach transferowych lub w tunelach suszących).

4.8 W przypadku powierzania towaru Klienta do oznakowania, NOR zastrzega sobie możliwość uszkodzenia do 4 szt. w przypadku zamówienia do 100 sztuk, oraz 4% uszkodzenia z łącznej liczby sztuk w przypadku zamówienia powyżej 100 sztuk, bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu. Klient akceptuje podwyższone ryzyko związane z nieznajomością materiału, na którym będzie wykonywany nadruk, co wiąże się z możliwością różnego rodzaju uszkodzeń.


5. Ochrona danych osobowych

5.1. Klient, wypełniając Formularz zamówienia proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez e-nor.pl, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883).

5.2. Dane osobowe są przetwarzane przez e-nor.pl wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w § 1 pkt 1.5 niniejszego Regulaminu.

5.3.Klient ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy e-nor.pl.

 


6. Ochrona praw autorskich

6.1. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie witryny internetowej www.e-nor.pl są własnością NOR lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

6.2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie witryny internetowej www.e-nor.pl w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Reflect.pl lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

6.3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony najlepszynadruk.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

6.4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody najlepszynadruk.pl lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.


6. Postanowienia końcowe

6.1. Przed złożeniem zamówienia Klient proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację.

6.2 Regulamin dostępny jest na stronie Internetowej pod adresem: https://e-nor.pl/regulamin/ . Na żądanie klienta Regulamin jest wysyłamy pocztą elektroniczną lub drukowany i przekazywany osobiście klientowi. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez NADRUK OD RĘKI, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

6.3 O zmianach w powyższym Regulaminie Klienci będą informowani na stronie Internetowej Regulaminu pod adresem: https://e-nor.pl/regulamin/  gdzie będzie widoczna data ostatniej modyfikacji regulaminu.

6.4 Wszelkie spory będą rozstrzygane we właściwym sądzie w Olsztynie, według siedziby NOR.

6.5 W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne właściwe.

6.6. Regulamin obowiązuje od dnia 28.09.2017 roku.